תקנון תוכנית השותפים של רמי דבורה (וואן לייף בע"מ)

 1. כללי
  • ההצטרפות והשימוש בתוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ כפופה לתנאים המפורטים בהסכם זה. אנא קרא הסכם זה בקפידה. שליחת טופס הרישום כשותף מעידה על הסכמתך לכל התנאים שבהסכם זה.
  • האמור בהסכם זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. והשימוש בלשון זמן הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • תוכנית השותפים תאפשר לך לפרסם מוצרים שונים הנמצאים בתוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ וזאת בהתאם לתנאים המוגדרים בכל הצעה בתוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ.
  • וואן לייף בע”מ אינה מתחייבת שההצעות יהיה תקפות לתקופת זמן כלשהי או לתנאים כלשהם בתוכנית השותפים.
  • תוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לסרב קבלתם של מצטרפים לתוכנית השותפים. מכל סיבה שהיא.
 2. התחייבות השותף לגבי מדיה בה תפורסם וואן לייף בע”מ
  • השותף מצהיר ומאשר כי כל המידע במדיה שברשותו שייך לו, וכי הוא בעל הזכות להפצת המידע והשירותים במדיה שברשותו.
  • השותף מצהיר ומאשר כי לא נמצאים באתרו והוא אינו עושה שימוש בחומרים ו/או בתכנים הבאים:
   • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ובמיוחד זכויות קניין רוחני.
   • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות  תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב.
   • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ודיניה.
   • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
  • השותף מצהיר כי לא יעשה שימוש באמצעי טכנולוגי או אחר שמטרתו להגדיל את התעבורה באתרים / במדיה אשר תשמש לפרסום וואן לייף בע”מ ו/או להגדיל את כמות המוצרים הנרכשת באתרים המיוצגים בתוכנית השותפים באופן מלאכותי. ו/או להשפיע באופן מלאכותי באמצעים טכנולוגים או אחרים על התגמול אשר לכאורה הינו זכאי לו. 
  • השותף לא יציע כל תגמול או תמריץ לגולשים או לקהל היעד שלו בתמורה להקלקה על חומר הפרסומי של וואן לייף בע”מ, רכישה באתר וואן לייף בע”מ או כל פעולה אחרת העלולה להסתיים בקבלת נקודות באמצעות תוכנית השותפים, ללא אישור מפורש בכתב מוואן לייף בע”מ.
  • וואן לייף בע”מ תסגור את חשבונותיהם של שותפים אשר קיים חשש כי ביצעו הונאה כלשהי. שותפים אלו לא יהיו זכאים לנקודות שנצברו לזכותם במערכת בכל התוכניות אלא אם יוכח כי לא התקיים ניסיון הונאה. וואן לייף בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשיפוט בלעדי בנושא ניסיונות הונאה במערכת. במידה וירצה השותף להוכיח אחרת, באחריותו להוכיח כי לא התקיים ניסיון הונאה. המקרים בהם יחשב כי השותף ביצע הונאה הינם:
  • בפרסום שלהם קיים שיעור הקלקה הגבוה בשיעור משמעותי משיעור ההקלקה באתרים אחרים בתחום וללא הצדקה.
   • הגופים המפורסמים באתר המפרסם באמצעות תוכנית השותפים אצל השותף העלו טענה כלשהי לגבי פעילות הונאה אפשרית.
   • למען הסר ספק, מדובר ברשימה פתוחה, מקרים אחרים שייחשדו כהונאה ייבחנו על ידי וואן לייף בע”מ.
   • השותף איננו רשאי למכור ו/או להסב ו/או להעביר ו/או לתת ו/או לעשות שימוש מסחרי בזכויות שניתנו לך בהסכם זה.
 1. פרסום במדיות השונות שברשותך
  • כשותף תוכל לפרסם את מגוון ההצעות בתוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ ולהרוויח נקודות. 
  • בסיום ההרשמה למערכת תוכניות השותפים של וואן לייף בע”מ ולאחר שאושרת כשותף תוכל להשתמש באמצעים שונים לפרסום: רשימת דיוור, שילוב קוד מחשב אשר יסופק ע”י תוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ באתרך, פרסום קישור ייחודי לך שיסופק ע”י תוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ וכיו”ב. בכל אחת משיטות הפרסום משולב אמצעי המאפשר לנטר את הפעילות שבוצעה דרכך בכל אחת מהתוכניות שבחרת. האחריות על שימוש נכון באמצעי הפרסום מוטלת עליך ולא תוכל לבוא בתביעות כלשהן לוואן לייף בע”מ באם נגרם לך נזק ישיר או עקיף עקב שימוש לא נכון בקוד או בחומר שסופק על ידה.
  • כשותף חל איסור על שליחת דוא”ל ספאם (SPAM) ובו קישורים להצעות במערכת תוכניות השותפים של וואן לייף בע”מ באופן ישיר או עקיף, הפרת תנאי זה עשויה למנוע מענק נקודות. כמו כן, המפר תנאי זה יהיה אחראי באופן ישיר ובלעדי לכל נזק ו/או תביעה בגין פעולה שנעשתה בניגוד לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982 ובמיוחד התיקון לו מהתשס”ח-2008  וואן לייף בע”מ לא תהא אחראית לכל טענה ו/או דרישה בקשר עם העניין. במידה ותידרש וואן לייף בע”מ למענק פיצוי כלשהו, ישפה השותף את וואן לייף בע”מ באופן מיידי, בין במענק ישיר ובין בקיזוז סכומים המגיעים לו.
 2. נקודות
  • באם תירשם ותאושר כשותף בתוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ, תהיה זכאי לקבל נקודות בהתאם להצעות אליהן תצטרף. במקרים הבאים לא תהיה זכאי לקבלת הנקודות:
   4.1.1. באם הלקוח ביטל את רכישתו או החזיר את המוצר אותו רכש, בהתאם לתקנון המפרסם אצלו התבצעה הרכישה. 
   4.1.2. באם הרכישה לא אושרה לחיוב ע”י חברת האשראי.
  • מענק הנקודות יבוצע ע”י וואן לייף בע”מ והוא מותנה בכך שפעולה שבגינה ניתנת הנקודות עומדת בדרישות ההצעה. למען הסר ספק, נקודות בגין הזמנת מוצרים מוואן לייף בע”מ יאושרו וישולמו רק לאחר מימוש הרכישה בפועל על ידי הלקוח, כאשר במידה והלקוח שינה את גובה העסקה, וואן לייף בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנקודות בהתאם.
  • גובה וסכום הנקודות יקבעו במערכת תוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ ווואן לייף בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות נקודות זאת באופן גורף או פרטני לשותף מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. בעת שינוי נקודות ייצא עדכון לשותפים, אך וואן לייף בע”מ אינה מחויבת בשליחת הודעה זאת ובאחריות השותף  להתעדכן במערכת תוכניות השותפים מעת לעת בנקודות המוצגת בהצעות אותן הוא משווק.
  • גובה המענק יחושב לפי כל מוצר המאושר לשיווק על ידי וואן לייף בע”מ ומתוך הנקודות השונות שיצברו ויאושרו בחשבון. המענק ישולם לשותף ע”פ אחת מהאפשרויות הבאות:
   • תשלום סכום הנקודות הצבר בחשבון כנגד חשבונית מס כדין בתוספת מע”מ.
   • במידה והשותף הינו עוסק פטור, יקוזז המע”מ בעת ביצוע העסקה משווי המענק.
   • במידה ויבחר השותף להשתמש בנקודותיו כזיכוי למוצרים אחרים של וואן לייף בע”מ, יחושבו נקודותיו בשווי כפול משוויין למענק כספי.
  • התגמול עבור עסקאות יינתן עבור 2 מוצרים ראשונים אותם ירכוש המופנה, ללא כל חשיבות אילו מוצרים הם.
  • עבור המוצרים: יצא המרצה מהשק / יוצרים תוצאות – ינתן תגמול בגובה 25% 
  • עבור כל שאר המוצרים (אשר נרכשים כמוצר בודד) – ינתן תגמול של 10%
  • עבור חבילות מוצרים (מסלול טריינרים / מסלול הצלחה / קורס מאמנים) – ינתן תגמול בשווי 5%
  • שווי נקודה הוא שווי שקל אחד.
  • רכישת מוצרים בנקודות תמיד תהיה מול שווים המלא, ללא כפל הנחות, מחירי חבילות, הטבות, מבצעים ו/או מחירי הרשמה מוקדמת.
  •  לא ניתן לפצל תשלום לאירוע ולשלם מחציתו בנקודות ומחציתו בתשלום רגיל אלא רק כאשר סך הנקודות הגיע לגובה המוצר הנרכש.
  • הנקודות יחושבו 30 ימים לאחר סיומו של כל חודש בתנאי שוטף+30.
  • נקודות ינתנו למפנה רק במידה והלקוח החודש אותו הפנו לאירוע, ביצע תשלום מלא עצמאית. במידה ורק השאיר ליד וצוות המשרד מבצע את המכירה בפועל, לא יקבל המפנה את הנקודות בגין ההפנייה.
  • נקודות יינתנו רק עבור לקוחות חדשים במערכת, או כאלו שלא היו איתנו בקשר בשלושה חודשים אחרונים. לקוח אשר היה בתהליך מכירה כלשהו בשלושת החודשים האחרונים לא יחשב כהפנייה חדשה הזכאית לנקודות.
  • וואן לייף בע”מ תעביר אל השותף תגמול פדיית נקודותיו בו יהיו צבורים לזכותו לפחות 500 שקלים כולל מע”מ. שותף אשר רווחיו בחודש מסוים לא הגיעו לסכום זה, יצברו נקודותיו עד אשר יעבור את המינימום הנדרש. 
  • במקרה שמכירה בוטלה לאחר שהשותף תוגמל בגינה, יקוזז הסכום מתשלומים עתידיים המגיעים לשותף, במידה והשותף לא יהיה זכאי לנקודות בעתיד תהיה וואן לייף בע”מ זכאית לדרוש את החזר המענק מהשותף.
  • הסכומים המופיעים במערכת הניהול לא כוללים מע”מ.
  • הבהרה: במידה והמשתתף הפסיק את השתתפותו בטרם צבר את הסכום המינימאלי או הודח בגלל הפרת תנאי השימוש, לא יהיה זכאי לתשלום ו/או לפיצוי כל שהוא מצד החברה.
 3. אחריות
  • בשום נסיבות לא תחול על וואן לייף בע”מ ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך כלשהי ל:
   • עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במערכת תוכניות השותפים.
   • הפרה של זכויות יוצרים או תביעה כלשהי הנובעת מתוכן דפי אתר האינטרנט של השותף.
   • וואן לייף בע”מ אינה אחראית על אובדן הכנסה כלשהו לשותף כתוצאה מהפסקת פעילותם של הצעות שונות במערכת השותפים.
   • וואן לייף בע”מ תהא רשאית למסור את פרטי השותפים במקרה של פעולה משפטית כלשהי מטעם צד שלישי בגין פעולות אשר ננקטו על ידי השותפים המפרות את תנאי השימוש במערכת.
   • בשום נסיבות לא תחול על וואן לייף בע”מ או מי מטעמה אחריות לפעולות השותפים וואן לייף בע”מ לא תשא בעלויות כלשהן במקרה והשותף יתבע על ידי צד שלישי בכל הקשר של תוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ.
  • השותף מתחייב ומסכים בזאת לשפות את וואן לייף בע”מ, בגין כל ההפסדים, הטענות, ההוצאות (כולל שכ”ט עורכי דין), התביעות, הנזקים, העלויות, הדרישות או החבויות, הנובעים מכל הטענות והתביעות בגין זכויות יוצרים, הוצאת דיבה, לשון הרע והפרת זכויות סמל מסחרי כמו גם כל טענה אחרת הנובעת מאופן ותוכן קידום הקמפיינים של השותף. וואן לייף בע”מ תהא פטורה מחבות כלשהיא בגין כל הנ”ל.
  • השירות ניתן לשימוש כמו שהוא (“AS IS”). לא תהא לשותף טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי וואן לייף בע”מ ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
  • וואן לייף בע”מ מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של השותף ולאבטח את מערכת השותפים של וואן לייף בע”מ ואת רמת השירות במוצר, אך אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי וואן לייף בע”מ, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל וואן לייף בע”מ, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 4. יחסי עבודה
  • עם הצטרפותך כשותף לתוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ, חשוב להדגיש כי לא נוצרים ולא יתקיימו כל יחסי שותפות בין הצדדים, יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או שותפות.
  • הסכם ההתקשרות אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי. באם נתקלת בבעיה טכנית כלשהי, אנא פנה אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנו נשתדל לעזור לך, אך איננו מתחייבים לכך.
  • תוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לסיים התקשרות עם שותף מסיבה כלשהי. במקרה זה תישלח הודעה על סיום ההתקשרות בדוא”ל ותהא בעלת תוקף מרגע שליחתה. נקודות שנצברו לזכות השותף ישולמו בחודש שלאחר מכן, כל עוד לא קיים חשש להונאה כלשהי. 
  • תוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים המופיעים בהסכם זה. הודעה על שינויים בתנאים אלו תישלח לשותפים, והשינויים ייכנסו לתוקף 7 ימים מיום שליחת ההודעה. השותפים מתחייבים לעמוד בתנאים החדשים או לסיים את התקשרותם עם וואן לייף בע”מ טרם כניסת השינויים בהסכם לתוקף.
 5. דין ושיפוט 
  • הדין החל על הצטרפותך לתוכנית השותפים של וואן לייף בע”מ ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
  • במידה וחלק מהסכם זה יקבע כחסר תוקף על ידי חוק, תקנה או בית משפט, כל יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקף.

התקנון המקוצר לתחילת פעילות שותפים:

(וכמובן שאי קריאת התקנון המלא, לא פותרת מהתחייבות אליו)

1. לכל מוצר יש אחוז מסוים ממחירו אותו אתם מקבלים בנקודות.

2. יצא המרצה מהשק / יוצרים תוצאות – 25%
כל שאר המוצרים שלי (כאשר רוכשים אותם במחיר רגיל ולא בחבילה) – 10%
חבילות מוזלות (טריינרים/הצלחה) או קורס מאמנים – 5%

3. עבור כל מופנה אתם תהיו זכאים לנקודות עבור שני אירועים שהוא ירכוש. מהמוצר השלישי והלאה כבר לא. הסיבה היא שהוא נרשם לאירוע השלישי בזכות איכות האימון ןולא בזכות ההפניה. אצל מאמנים אחרים בעולם נותנים רק על אירוע פתיחה (אלו של ה-25%) כי הגישה אומרת שאם האדם נרשם למסלול מסוים, זה בגלל איכות המאמן ולא בזכות המפנה, אבל אז יוצא שההפניות הן רק של סכומים נמוכים ואני רוצה לבוא לקראתכם יותר.

4. נקודות יינתנו רק לעסקה סגורה. כלומר שלחתם למישהו את הקישור והוא נרשם ושילם. אם הוא רק השאיר ליד וצוות המשרד צריך להתקשר לרשום אותו, לא תוכלו לקבל נקודות כי המטרה היא לתגמל אתכם, במקום תגמול המשרה של צוות המשרד ולא לשלם כפול גם לכם וגם זמן טיפול שלהם.

5. כל נקודה שווה שקל (כולל מע”מ). אם תרצו לקבל את סך הנקודות שלכם בתשלום, תוכלו לעשות זאת ברגע שתעברו סכום של 500 השקלים, בהפחתת המעמ מול חשבונית מס/קבלה.

6. במידה ותרצו להשתמש בנקודות שלכם כזיכוי למוצרים שלי, הנקודות שלכם יהיו שוות פי 2 בהפחתת המעמ (כי המעמ מוחזר למדינה, ואני לא יכול לשלם על משהו שאני לא מקבל)

7. ניתן להשתמש בנקודות שלכם כדי לרשום מישהו אחר מטעמכם לאירוע כלשהו.

8. אם אין לכם את מספר הנקודות הדרוש, לא ניתן לפצל תשלום לאירוע ולשלם מחצית בנקודות ומחצית בתשלום רגיל אלא רק כאשר סך הנקודות הגיע לגובה המוצר הנרכש.

9. רכישת מוצר בנקודות תמיד תהיה מול מחירו המלא, ללא הנחות, מבצעים או מחירים מיוחדים.

10. נקודות יינתנו רק עבור לקוחות חדשים במערכת שלנו, או כאלו שלא היו איתנו בקשר בשלושה חודשים אחרונים. לקוח שהיה בתהליך מכירה כלשהו בשלושת החודשים האחרונים לא יחשב ההפנייה שלכם.

**הערה כללית:
הבהרה: למה יש דף שנקרא ”יוצרים תוצאות ללא עלות” ועוד אחד שנקרא  ”סמינר יוצרים תוצאות”?

בחלק ממסלולי ותוכניות האימון מקבלים המשתתפים כרטיסים חינם לאירוע “יוצרים תוצאות”, דף הרישום “יוצרים תוצאות ללא עלות” מיועד עבורם  לקוחות אשר ירשמו בעמוד זה וללא זכאות, לא יהיו זכאים להצטרף לאירוע ולא יוכלו להשתתף בו כך שהרשמתם תבוטל הסיבה שעמוד זה בכל זאת מופיע היא כי עלינו לדעת מי השותף שהפנה אותם.